Organizační řád cvičiště
 Povinnosti psovoda

1.  Psovod je na cvičišti povinen řídit se pokyny výcvikáře.
2.  Psovod musí na požádání výcvikáře prokázat bezinfekčnost svého psa, předložením            očkovacího průkazu. Očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze nesmí být starší             jednoho roku.
      Z výcviku jsou vyloučeni:
        a) psi jejichž psovod nepředloží očkovací průkaz
        b) psi nemocní a psi napadení parazity
        c) velmi agresivní jedinci. ( posoudí výcvikář )
3.  Psovod je zodpovědný za chování svého psa, za jím způsobené škody a musí                      respektovat:
      a) zákaz volného pohybu psa, před a během výcviku (k jeho odložení slouží kotce,                   přepravka nebo vozidlo).
      b)  zákaz vstupu psů do buňky určené pro občerstvení.
      c)  zákaz pohybu s agresivním psem bez náhubku a bez vodítka.
      d)  povinnost venčit psa mimo areál cvičiště (při případné nehodě, okamžitě výkaly                    odklidit)
      e)  povinnost nahlásit hárající fenu výcvikáři
 

Organizace výcviku

1.  Výcvikovým dnem je:   NEDĚLE  –  základní výcvik
     Vstup do areálu mimo výcvikové dny není možný.
2.  Areál je přístupný vždy 20 minut před počátkem výcviku.
3.  Zahájení výcviku je stanoveno na: 9:00 hod.
     V letním období může výcvikář posunout zahájení až na 7:30 hod.
4. Cvičí se podle pokynů hlavního výcvikáře. Podrobnější organizace ve skupině je na               konkrétním výcvikáři
    Při cvicích obrany musí mít všichni psi, mimo psa v akci, náhubek.
5.  Pokud psovod cvičí individuálně, nesmí narušovat skupinu vedenou výcvikářem.
6.  Pomůcky potřebné k výcviku: (náhubek, aport, vodítka, předměty atd.) je psovod povinen      mít u sebe.
7.  Společné klubové pomůcky se mimo prostory klubu nepůjčují.
8. Před a během výcviku je zakázáno konzumovat jakékoliv alkoholické nápoje.
9. Parkování vozidel je povoleno pouze ve vyhrazeném.prostoru. (při příjezdu na cvičiště,           vlevo od výjezdových vrat).
 
 

Tento organizační řád ZO KK Kývalka byl projednán a schválen na členské schůzi dne 11. ledna 2009 a nabývá platnosti dnem jeho schválení.