Stanovy klubu


Článek 1

1. Základní organizace kynologického klubu Kývalka (dále jen ZO), je dobrovolné neziskové               sdružení osob zajímajících se o základní a sportovní výcvik psů a jejich příznivců.
2. ZO je členem moravskoslezského kynologického klubu (dále jen MSKS), a plně se řídí jeho           stanovami a posláním.

3. Stanovy klubu pouze upřesňují místní, konkrétní potřeby ZO KK Kývalka.

Článek 2

1. Sídlo - Kynologický klub Kývalka 664 41 OMICE. IČO: 65266765

Článek 3 - členství

1. Formy členství

   a) člen ZO  – členem se může stát každý občan České republiky, případně i jiného státu, který          souhlasí se stanovami ZO, stanovami MSKS a uhradí vstupní poplatek ve výši 500,- Kč. Před          řádným přijetím se může bezplatně účastnit nanejvýš tří výcvikových dnů.
   b) hostující člen – hostování člena jiné ZO MSKS, který svoje členství v jiné ZO doloží a souhlasí        se stanovami naší ZO.

2. Podmínky přijetí nového člena.

   a) písemná přihláška
   b) souhlas zákonného zástupce (mládež do 18 let)
   c) předložení očkovacího průkazu psa (aktivní člen, hostující člen).

3. O přijetí nového či hostujícího člena, rozhodne výbor ZO na základě písemné přihlášky,                 nejpozději do 14 dnů.

4. U nezletilých osob do 18 let je členství v ZO podmiňováno písemným souhlasem zákonného           zástupce, který musí být nedílnou součástí přihlášky.

5. Dokladem o členství je platný „Členský průkaz MSKS“ a pokladní doklad o uhrazení členských       příspěvků.
 

Článek 4 – Členské příspěvky

1. Členský příspěvek je určen na:
   a) úhradu svazových členských příspěvku odváděných MSKS (v současné době 50,- Kč za                člena)
   b) využívání majetku klubu (pořízení a údržba překážek, zástěn, kotců, zázemí cvičiště, WC a            další)
   c) provoz cvičiště  (pronájem plochy cvičiště, prostor na stopy, spotřeb. elektrická energie apod.)
   d) ostatní výdaje do výše 5.000,- Kč schválené výborem ZO.
   e) ostatní výdaje nad 5.000,- Kč schválené členskou schůzí.

2. Výše klubových členských příspěvků v ZO je stanovena takto:
    a) aktivní člen – dospělý 400,- Kč/kalendářní rok
    b) aktivní člen – mládež do 18let  200,- Kč/kalendářní rok
    c) neaktivní člen 100,- Kč/kalendářní rok (udržuje členství např. nemá psa atp.)                              d) hostující člen 300,- Kč/kalendářní rok
    e) host (se souhlasem výcvikáře) 50,- Kč/den 

3. Členský příspěvek na další rok je člen povinen uhradit bez vyzvání do 31.1. aktuálního roku.           Nový člen a hostující člen nejpozději do 14 dnů po oznámení výboru ZO, že byl do klubu přijat.
    Spolu s úhradou členského příspěvku, musí být předložen očkovací průkaz psa s platným             očkováním.

4. Předseda, v součinnosti s pokladníkem klubu, potvrdí svým podpisem úhradu příspěvku do            členského průkazu každého člena v nejbližším možném termínu. Pokladník současně vydá            příjmový pokladní doklad o úhradě členského příspěvku.

5. Neuhrazením členského příspěvku zaniká v souladu se stanovami MSKS  Čl.6/5.b, členství v        ZO.


Článek 5 – Pracovní činnost pro klub

1. Každý člen má povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin v kalendářním roce, pro potřeby klubu.

   Povinnosti odpracovat 10 brigádnických hodin jsou zproštěni:
   a) výcvikáři
   b) neaktivní členové
   c) člen nastupující po 1.8.

2. Z důvodů objektivního zajištění prací je každá hodina oceněna hodnotou 50,- Kč. Celá pracovní       povinnost člena pak hodnotou 500,- Kč. Tuto částku poskytne člen jako zálohu na odpracování      hodin, současně s placením členského příspěvku, tj. do 31.1. aktuálního roku.
  V případě splnění pracovní povinnosti, bude částka vrácena. Za každou neodpracovanou hodinu,      bude ale vracená částka krácena o  50,- Kč ve prospěch klubu.

3. Organizaci brigádních hodin (tj.zajištění programu prací, nástrojů atp), zajišťuje výbor ZO.               Evidenci přítomnosti zaznamenává předseda klubu nebo jím pověřený člen. Povinností každého     člena je, zajistit si správnou evidenci odpracovaných hodin.
 

Článek 6 – Orgány ZO

1. Orgány ZO jsou:
    a) Výroční členská schůze  
    b) Členská schůze
    c) Výbor (schází se čtvrtletně), má povinnost svá rozhodnutí oznámit členské základně formou            vývěsky.

2. Pro platnost rozhodnutí orgánů ZO se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční           většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

3. Nejvyšším orgánem je výroční členská schůze, která je svolávána jednou ročně výborem klubu.     Výroční členská schůze je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech klubu.Výbor svolá             členskou schůzi vždy, pokud o to požádá více než polovina všech členů ZO a to písemnou             formou nebo hlasováním shromážděných členů ZO. Každý člen ZO má jeden hlas. Člen se může   nechat při hlasování zastupovat jiným členem a to na základě písemné plné moci, na které musí     být podpis zmocnitele úředně ověřen.

4. V čele ZO stojí výbor, který je volen na členské schůzi na dobu 4 let.

   Výbor sestává z následujících funkcí:
   a) předseda,
   b) místopředseda,
   c) pokladník,
   d) hospodář - revizor,
   e) hlavní výcvikář,

   Změny ve složení výboru lze provést jen na řádné nebo mimořádné členské schůzi.

 Nahoru

Tyto Stanovy ZO KK Kývalka byly projednány, aktualizovány a schváleny na členské schůzi dne 11. ledna 2009 a nabývají tímto dnem platnosti.