FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
13, Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax :++32.71.59.22.29, internet : http://www.fci.be
ZKUŠEBNÍ ŘÁD FCI


pro mezinárodní zkoušky pracovních psů

a pro
mezinárodní zkoušku psa - stopařeNa objednávku FCI komise pro pracovní psy vypracovali: Frans Jansen (NL) Günther Diegel(D) Wilfried Schäpermeier (D) Edgar Scherkl (D) Pierre Wahlström (S) Alfons van den Bosch (B) Robert Markschläger (A)


Tento zkušební řád byl schválen dne 13. dubna 2011 v Římě předsednictvem FCI a je platný od
1. ledna 2012

Předmluva

Již více než dvanáct tisíc let je pes společníkem člověka. Díky domestikaci uzavřel s člověkem úzkou sociální vazbu a v mnohém je na něm závislý. Tím ovšem pro člověka vyvstala i mimořádná zodpovědnost za jeho spokojenost.

Právě při výcviku psa je nejvyšší prioritou jak fyzické tak psychické zdraví. Z tohoto důvodu je nejdůležitějším pravidlem nenásilné zacházení se psem odpovídající jeho druhu v souladu s dodržováním práv zvířat. Samozřejmostí je zajistit psovi dostatek potravy a vody a stejně tak i péči o jeho zdraví, která mimo jiné zahrnuje pravidelná očkování a veterinární prohlídky. Kromě toho je zde závazek poskytnout psovi pravidelný kontakt s člověkem a dostatek zaměstnání k uspokojení jeho potřeby pohybu.

V historii plnil pes jako pomocník člověka nejrůznější úkoly. V moderním světě převzala většinu těchto úkolů technika. Z tohoto důvodu má dnes majitel povinnost umožnit psovi jako náhradu za práci, o kterou pes v důsledku pokroku přišel, dostatek pohybu a zaměstnání, odpovídající jeho dispozicím, ve spojení s intenzívním kontaktem s člověkem. I z tohoto hlediska jsou zařazeny zkouška doprovodného psa, všestranná zkouška pro pracovní psy, zkouška psa stopaře a zkouška vyhledávacího psa. Pes potřebuje zaměstnání odpovídající jeho vlohám a výkonnosti. K tomu patří mimo dostatečného pohybu i intenzívní zaměstnání činnostmi, které zohledňují nejen učenlivost a potřebu hýbat se, ale stejně tak i ostatní vlohy psa. K tomu jsou vhodné různé druhy psích sportu. Nedostatečně zaměstnaní psi mohou být obtížní a jejich chování může vést ke stížnostem veřejnosti.

Člověk, který cvičí svého psa nebo se s ním věnuje některému sportu, podstupuje sám vzdělání, jehož cílem je nejvyšší možná harmonie mezi člověkem a psem. Cílem veškerého výcviku je zprostředkování učiva, které je pro dotyčného psa možné. Harmonická shoda mezi člověkem a jeho psem, nezávisle na tom, kterému psímu sportu se věnují, je základem veškeré činnosti. K celkové souhře může dojít pouze, pokud se člověk co možná nejvíce vcítí do psa a jeho potřeb.

Vyvstává ale i etická povinnost člověka psa řádně vychovat a dostatečně ho vycvičit. Metody, které k tomu používá musí být v souladu s jistými znalostmi etologie, zvláště pak kynologie. K dosažení výchovného, výcvikového či tréninkového efektu je třeba používat nenásilné a pro psa pozitivní metody. Výcvikové, výchovně či tréninkové pomůcky či způsoby, které neodpovídají jeho druhu nejsou žádoucí. (viz Zákon na ochranu zvířat)

Použití psa ve sportu se musí řídit jeho vlohami, výkonností a jeho dispozicemi. Není žádoucí ovlivňovat výkonnost psa prostřednictvím léků či působením metodami, které neodpovídají zákonu na ochranu zvířat. Člověk musí přesně rozpoznat vlohy svého psa. Požadovat po psovi výkony, kterých není schopen, odporuje jakémukoli etickému vědomí. Zodpovědný pejskař se zúčastňuje zkoušek, závodů a výcviku jen se zdravým psem, připraveným podávat požadované výkony.

Obsah:

Upozornění:

Textem dané zvukové povely musí být při překladu zkušebního řádu nahrazeny zvukovými povely používanými příslušnými národními organizacemi členských zemí FCI.S okamžikem platnosti tohoto zkušebního řádu se ruší všechna dosavadní ustanovení. Při nejasnostech v překladu je rozhodující text v německém jazyce.

Všeobecná část:

Platnost

Tento mezinárodní zkušební řád byl vypracován FCI komisí pro pracovní psy. Přijat a schválen byl 13. dubna 2011 v Římě předsednictvem FCI. Vstupuje v platnost 1. 1. 2012 a nahrazuje všechna dosavadní ustanovení. Tento zkušební řád byl komisí sestaven a vypracován v německém jazyce. V případě nejasností, které by mohly vzniknout při překladu do jiných jazyků, je rozhodující německý text. Tento zkušební řád platí pro všechny členské země FCI. Musí se jím řídit všechny zkouškové akce s obsahem mezinárodních zkouškových stupňů (zkoušky i závody).

Všeobecná ustanovení

Zkouškové akce a závody mají splňovat dva cíle. Na straně jedné složením zkoušky prokazují jednotliví psi způsobilost pro účel svého použití a na straně druhé by zkoušky v pracovním chovu měly přispět ke zdraví a výkonnosti psů ve smyslu zachování případně vylepšování pracovních schopností z generace na generaci. Vzdáleně taktéž slouží ke zvyšování a zachování zdraví a kondice. Složení zkoušky platí také jako důkaz chovné způsobilosti psa.
Organizacím členských zemí FCI se doporučuje podporovat mezinárodní zkušební řád, obzvláště pak pořádat podle něj mezinárodní soutěže. Všechny zkouškové akce a soutěže ve vztahu ke svému provádění i chování účastníků podléhají všeobecným sportovním zásadám. Obsah zkušebního řádu je pro všechny účastníky závazný. Všichni účastníci musí plnit stejné výkonnostní podmínky. Výcvikové akce jsou veřejně přístupné, místo a začátek musejí být veřejně oznamovány.
Zkouškové akce a soutěže musí odpovídat úplným stupňům zkoušek nebo úplným oddílům příslušných zkouškových stupňů. Jen kompletní stupeň zkoušky, složeny v rámci takovéto akce, platí jako výkonnostní značka.
Zkouškové akce se konají podle pokynů, které vydává ČKS a MSKS. Tyto pokyny stanovují termíny i obsah žádosti o konání, změnách, zrušení nebo přeložení zkouškových akcí, jakož i dokumenty, které se při hlášení, průběhu a ukončení akce zpracovávají. Rovněž tak provádí delegaci rozhodčích. Při delegaci více rozhodčích je jeden určen jako hlavní. Pořadatelem akce může být pouze právní subjekt, začleněný do ČKS nebo MSKS (ZKO, ZO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajišťuje.
Akcí se mohou zúčastnit psovodi:
a) občané ČR - členové organizací a svazů, začleněných do ČMKU
b) občané jiných států - členové zahraničních organizací a svazů, začleněných do FCI.
Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem. Za účast na akci vybírá pořadatel na úhradu nákladů startovné, jehož výši sám stanoví.

Zkouškové období a dny

Zkouškové období trvá od konce března do konce listopadu pokud to dovolují povětrnostní podmínky a není ohrožena bezpečnost a zdraví lidí a zvířat. Jinak musí být akce odložena. Rozhodnutí o tom přísluší rozhodčímu. Zkoušky lze provádět pouze o víkendu a dnech, uznaných zákonem jako svátky. Výjimkou jsou akce, pořádané na letních výcvikových táborech, které lze provádět i ve všední dny v období od 15.6. do 15.9.

Vedoucí zkoušek

Za organizační část akce je zodpovědný vedoucí zkoušek. Vedoucí zkoušek musí být členem pořádající organizace. Zařizuje a kontroluje všechny potřebné práce, spojené s přípravou a provedením zkouškové akce. Musí zabezpečit řádný průběh akce a po celou dobu být k dispozici rozhodčímu. Z toho důvodu nesmí na akci předvádět žádného psa, ani plnit jiné funkce.
K jeho povinnostem náleží zejména:

Zajištění úředního povolení akce. Zajištění delegace rozhodčího na akci.
Zajištění terénů pro kladení stop pro všechny stupně zkoušek v souladu se zkušebním řádem. Příprava pomůcek a potřeb v souladu se zkušebním řádem, jakož i ochranný oděv pro figuranta.
Zajištění dohody s vlastníky pozemků pro kladení stop a s příslušnými mysliveckými spolky. Příprava písemných podkladů pro všechny stupně zkoušek, jako jsou posudkové listy a výsledková listina.
Zajištění odborných pomocníků, jako např. figurantů, kladečů stop, osob do skupiny atd. Příprava výkonnostních průkazů, průkazů původu, očkovacích průkazů, a pokud je to předepsáno, tak i potvrzení o pojištění odpovědnosti psovodů.

Vedoucí zkoušek musí minimálně tři týdny před pořádáním zkoušek sdělit rozhodčímu místo a čas zahájení akce, popis příjezdu, druhy pořádaných zkoušek a počet přihlášených psů. Opomene-li to, má rozhodčí právo vyvázat se ze svých povinností.

Rozhodčí

Zkouškové akce mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou svým národním svazem zmocněni k posuzováni mezinárodních zkoušek. Rozhodčí smí v jeden den posoudit nejvíce 30 jednotlivých oddílů, počet může být navýšen o 3 oddíly v případě účasti jednoho rozhodčího výkonu 1. třídy nebo rozhodčího pro posuzování exteriéru.

FPr stupeň 1-3 odpovídá vždy jednomu oddílu
Upr stupeň 1-3 odpovídá vždy jednomu oddílu
SPr stupeň 1-3 odpovídá vždy jednomu oddílu
StPr stupeň 1-3 odpovídá vždy jednomu oddílu
BH odpovídá vždy dvěma oddílům
IPO-VO odpovídá vždy dvěma oddílům
IPO stupeň 1-3 odpovídá vždy třem oddílům
FH stupeň 1-2 odpovídá vždy třem oddílům
IPO- FH odpovídá vždy třem oddílům

Rozhodčí nesmí posuzovat psy ve svém vlastnictví nebo majetku nebo psy, jejichž je držitelem; psy, jejichž majitel, vlastník nebo držitel s ním žije ve společné domácnosti; psy, vedené osobami, které žijí s rozhodčím ve společné domácnosti. Rozhodčí nesmí na akci, kterou sám posuzuje vést žádného psa.
Rozhodčí nesmí svým chováním narušovat či dokonce ovlivňovat práci psa. Rozhodčí zodpovídá za přesné dodržování ustanovení platného zkušebního řádu. Je oprávněn zkoušku ukončit, není-li dodržován zkušební řád (odpovídající cvičební prostory, nářadí, pomůcky, pomocníci atd.) či nejsou-li dodržovány jeho pokyny.
Při nesportovním chování, používání motivačních prostředků, porušení zkušebního řádu či zákona na ochranu zvířat či porušení dobrých mravů je rozhodčí oprávněn psovoda diskvalifikovat. Předčasné ukončení zkoušky se v každém případě zapisuje spolu s odůvodněním do výkonnostního průkazu. Při diskvalifikaci se psovodovi odejmou všechny získané body.
Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nenapadnutelné. Jakákoli kritika jeho posudku může mít za následek vykázání z prostoru kynologické akce, případně disciplinární řízení. V odůvodněných případech, které se netýkají vlastního posudku, ale porušení pravidel rozhodčím, je možno podat na jeho chování protest. Tento protest musí být s rozhodčím projednán v průběhu akce. Pokud nedojde ke shodě, je předán prostřednictvím,vedoucího zkoušek pořadatelské organizace prostřednictvím vedoucího zkoušek delegujícímu orgánu (je spolupodepsána rozhodčím, vedoucím akce, stěžovatelem a popř. svědky). Z přijetí protestu nevyplývá nárok na zrevidování hodnocení rozhodčího. Konečné rozhodnutí přísluší delegujícímu orgánu. Rovněž tak lze do 8 dnů podat na počínání rozhodčího písemnou stížnost.

Účastník zkoušek

Účastník zkoušek je povinen dodržet stanovený termín uzávěrky přihlášek. Podáním přihlášky se účastník zavazuje k úhradě startovného. Nemůže-li se z jakéhokoli důvodu dostavit, musí toto neprodleně sdělit vedoucímu zkoušek. Každý účastník musí dodržovat pravidla veterinární ochrany a ochrany zvířat, platící v místě konání akce. Každý účastník se musí podřídit pokynům rozhodčího a vedoucího zkoušek. Účastník zkoušek musí svého psa předvádět sportovně bezchybným způsobem. Nehledě na výsledek v kterémkoliv oddílu, může po dohodě s rozhodčím svého psa předvést ve všech oddílech příslušného stupně zkoušky. Konec zkoušky je dán vyhlášením výsledků a předáním výkonnostních průkazů psů.
Rozhodčí je oprávněn, i proti názoru psovoda, vyloučit ze zkoušky psa zraněného, nebo výkonnostně omezeného. Pokud psovod ze zkoušky odstoupí, následuje zápis do výkonostního průkazu „nedostatečně – odstoupil“. Pokud psovod předčasně ukončí zkoušku z důvodu viditelného zranění psa nebo předloží tomu odpovídající zprávu veterinárního lékaře, zapíše se „ukončení pro zranění". Při nesportovním chování, přestupcích proti zkušebnímu řádu, proti pravidlům ochrany zvířat či dobrých mravů je rozhodčí oprávněn psovoda z akce diskvalifikovat. V každém případě je nutno takovéto předčasné ukončení zkoušky se zdůvodněním poznamenat do výkonnostního průkazu psa. Dosud získané body se odejmou.
Zkouška začíná kontrolou identity psa a končí vyhlášením výsledků. Při nástupu ke každému oddílu zkoušek a při jeho ukončení podává psovod se psem rozhodčímu hlášení. Psovod hlásí v základním postoji rozhodčímu své jméno a jméno psa a připravenost k zahájení nebo ukončení oddílu.
Zvukové pokyny, které jsou uvedené ve zkušebním řádu, jsou zpravidla normálně vyslovované, krátké povely, sestávající z jednoho slova. Mohou být vyslovovány v jakémkoliv jazyce, pro jednu a tutéž požadovanou činnost musí být ale stejné (platí pro všechny oddíly dané zkoušky). Povely uváděné ve zkušební řádu jsou závazné.
Pokud se stejného stupně zkoušky účastní více psovodů, určuje se jejich startovní pořadí losem.Minimální počet zúčastněných psů na jednu akci je pět. Snížení počtu účastníků není dovoleno.Tělesně postižení psovodi, kterým postižení nedovoluje vodit psa po levé straně, jej mohou vodit u nohy vpravo. V tomto případě platí ustanovení o vedení psa vlevo, uvedená ve zkušebním řádu, obdobně pro stranu pravou.
Každý stupeň zkoušky může být libovolně často opakován. Jednotlivé stupně zkoušek se skládají od nejnižší k nejvyšší (1-2-3). K vyššímu stupni může být pes předveden teprve po úspěšně složeném nižším stupni příslušné zkoušky. Pes musí být vždy veden podle nejvyšší dosažené zkoušky, vyjma akcí, na kterých není pořadí nebo kvalifikace spojené se zkouškou.
Psovod zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech způsobené jeho psem v průběhu celé zkouškové akce. Pokyny udílené rozhodčím, případně pořadatelem, psovod plni dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Psovod je povinen na požádáni předložit rozhodčímu nebo vedoucímu zkoušek doklad o povinném očkování (očkovací průkaz).

Figurant

Musí dbát směrnic a ustanovení týkajících se figurantské práce, uvedené ve zkušebním řádu.V den zkoušek se figurant stává pomocníkem rozhodčího v oddíle C. S ohledem na osobni bezpečnost a stejně tak z důvodů bezpečnostně právních musí být figurant při výcviku i při zkouškách a soutěžích vybaven vždy ochranným rukávem a kalhotami, příp. vestou, suspenzorem, rukavicemi. Obuv figuranta musí odpovídat povětrnostním a půdním podmínkám, musí být pevná a neklouzavá. Před zahájením oddílu C je figurant poučen rozhodčím. Svou činnost provádí dle pokynů rozhodčího. Při odzbrojování nebo prohlídce se figurant řídi pokyny psovoda, tak jak to vyžaduje zkušební řád. Před začátkem bočního či zadního doprovodu musí umožnit psovodovi se psem zaujmutí základního postoje. Při zkouškách může být pracováno s jedním figurantem. Při vybraných akcích se zadáním výcvikové značky jsou nasazováni vždy minimálně dva figuranti. Figurant může vykonávat funkci i osobám žijícím s ním ve společné domácnosti.

Kladeč

Pracuje podle pokynů rozhodčího nebo jiné určené osoby. Nesmí pokládat stopu pro osoby žijící s ním ve společné domácnosti.

Sportovní komisař

Národní svazy mohou provádět nad akcemi dozor. Dle tohoto ustanovení smí odborně způsobilá osoba pověřená delegujícím orgánem kontrolovat řádný průběh zkoušek.

Používání obojku, vodítka a náhubku

Z bezpečnostněprávních důvodů musí mít psovod po celou dobu trvání zkoušek u sebe vodítko, zavěšené na rameni (karabinou na straně od psa), nebo ho nosí ukryté. Pes musí mít po celou dobu zkoušky obyčejný řetízkový obojek složený z jednotlivých článků brz ostnů, bodců nebo háčků. Pes ho musí mít na krku volně, nesmí být nastaven na stahování. Takzvané antiparazitní obojky musí být před zkouškou sundány. Tomu musí rozhodčí věnovat pozornost po celou dobu zkoušky. V případě podezření z úmyslného podvodu (skryté ostny apod.), je rozhodčí povinen účastníka ze zkoušky diskvalifikovat. V tomto případě provádí zápis: „Diskvalifikace z důvodu nesportovního chování.“ Všechny dosud udělené body se odejmou.
Při vypracování stopy může pes kromě řetízkového obojku mít i stopovací postroj.Je nutno brát na vědomí nařízení o pohybu psů na veřejnosti ( např. použiti náhubku při přezkušováni chováni psa v dopravním ruchu u zkoušky BH ).

Podmínky účasti

Předpokladem pro start je úspěšně složená zkouška BH. V den zkoušky musí pes dosáhnout předepsaného věku.

BH  15 měsíců IPO 1 18 měsíců
IPO-VO 15 měsíců IPO 2 19 měsíců
FPr 1-3 15 měsíců IPO 3 20 měsíců
Upr 1-3 15 měsíců IPO ZTP 18 měsíců
SPr 1-3 18 měsíců FH 1 18 měsíců
StPr 1-3 15 měsíců FH 2 18 měsíců
APr 1-3 18 měsíců IPO FH 20 měsíců

Pod označením zkoušky FPr 1-3 se rozumí práce na stopě dle zkoušky IPO 1-3, pod označením Upr 1-3 cviky poslušnosti podle zkoušky IPO 1-3, pod označením SPr 1-3 cviky obrany dle zkoušky IPO 1-3 a pod označením APr 1-3 cviky poslušnosti a obrany dle zkoušky IPO 1-3.
Zkoušek se smějí účastnit všichni psy bez ohledu na velikost, rasu nebo průkaz původu a to za podmínky plnění požadavků mezinárodního zkušebního řádu.
Psovod se může v jeden den zúčastnit pouze jedné zkouškové akce. Na jedné zkouškové akci může jeden psovod předvádět nejvíce dva psy. Psovi smí být udělena během jedné zkouškové akce pouze jedna výcviková značka. Háravé feny jsou připuštěny ke všem zkouškovým akcím, musí však být drženy odděleně od ostatních účastníků zkoušek. K přezkušování nastupují v oddíle A dle časového plánu, v ostatních oddílech jako poslední na závěr zkouškové akce. Březí a kojící feny nejsou ke zkouškám připuštěny.
Nemocná a z nákazy podezřelá zvířata jsou ze všech zkouškových akcí vyloučena.

Kontrola identity psa

Na začátku každé zkoušky rozhodčí provádí kontrolu identity psa (tetováni, čip). Tato kontrola je součástí prověrky povahy psa , která probíhá po celou dobu akce. Psi jsou rozhodčímu předváděni jednotlivě na prověšeném vodítku. Rozhodčí se musí vyvarovat jakýchkoliv dráždivých pohybů. Psi bez průkazu původu a tetovacího čísla musí být povinně označeni čipem. Tetovací číslo (čip) musí souhlasit s číslem v průkazu původu.
Jedinci, jejichž identitu není možno jednoznačně určit, se nesměji zúčastňovat žádných akci, jejich doklady musí být rozhodčím odebrány a předány spolu s výsledky akce delegujícímu orgánu.

Výcvikové známky a body

předváděných výkonů se provádí známkami a body. Známka a k ní náležící body musí odpovídat provedení cviků.

Nejvyšší možný počet bodů výborně velmi dobře dobře uspokojivě nedostatečně
5,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 – 0
10,0 10,0 9,5-9,0 8,5-8,0 7,5-7,0 6,5–0
15,0 15,0-14,5 14,0-13,5 13,0-12,0 11,5-10,5 10,0–0
20,0 20,0-19,5 19,0-18,0 17,5-16,0 15,5-14,0 13,5–0
30,0 30,0-29,0 28,5-27,0 26,5-24,0 23,5-21,0 20,5–0
35,0 35,0–33,0 32,5–31,5 31,5-28,0 27,5-24,5 24,0–0
70,0 70,0-66,5 66,0-63,0 62,5-56,0 55,5-49,0 48,5–0
80,0 80,0-76,0 75,5-72,0 71,5-64,0 63,5-56,0 55,5–0
100,0 100,0-96,0 95,5-90,0 89,5-80,0 79,5-70,0 69,5–0

Při posuzováni jednotlivých cviků se smějí udělovat i půlbody. Při celkovém hodnocení oddílu se musí udělovat pouze celé body. Pokud konečný součet bodů oddílu nevykazuje celé body, výsledek se dle celkového dojmu zaokrouhlí buď směrem nahoru nebo dolů.

Tabulka pro hodnocení v procentech


Známka Uděleno bodů odpočet bodů
výborně minimálně 96% 0 až - 4%
velmi dobře 95 až 90% 5 až 10%
dobře 89 až 80% 11 až 20%
uspokojivě 79 až 70% 21 až 30%
nedostatečně méně než 70% 31 až 100%

Pokud pes získá v každém oddíle příslušného stupně zkoušky nejméně 70% možných bodů, považuje se zkouška za splněnou.

Nejvyšší možný počet bodů Výborně Velmi dobře Dobře Uspokojivě Nedostatečně
100bodů 100–96 95–90 89–80 79–70 69–0
300 bodů 300–286 285–270 269–240 239–210 209–0
200 bodů (APr) 200-192 191–180 179–160 159–140 139–0

Diskvalifikace

Diskvalifikace znamená okamžité ukončeni posuzováni a následné odejmutí všech dosud získaných bodů a to i bodů, udělených v jiných oddílech. Do výkonnostního průkazu se nezapisuje žádná známka ani body a provádí se zápis "diskvalifikace".

K diskvalifikaci dochází v těchto případech (platí po celou dobu zkoušek):
 • nesportovní chování psovoda např. pokud má u sebe motivační pomůcky nebo potravu (kromě oddílu A), trestání psa, psovod je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek
 • porušení mezinárodního zkušebního řádu, zákona na ochranu zvířat nebo dobrých mravů
 • podvodná manipulace s obojkem (např. skryté ostny, gumička atd.)
 • pes neobstojí v prověrce povahy
 • pes opustí během předvádění psovoda a nevrátí se ani na třetí přivoláni zpét
 • pes neodevzdá psovodovi na stopě předmět
 • pes na stopě není schopen po reakci na zvěř pokračovat v další práci
 • pes neodevzdá aport ani na třetí pokus
 • pes kouše figuranta mimo rukáv, napadne jinou osobu nebo psa
 • pes nepustí ani na druhý dodatečný povel
 • pes opustí místo před útěkem figuranta a nenechá se ani třetím povelem přivolat k noze nebo při dalším pokusu opět uteče
 • pes při doprovodu odběhne od psovoda a nenechá se ani třetím povelem přivolat k noze nebo při dalším pokusu opět odběhne
 • pes v maketě napadne a nepustí samostatně na jeden povel k noze
Chování Výrok rozhodčího
- Nesportovní chování psovoda, (např. pokud má u sebe motivační pomůcky nebo potravu)- Porušení mezinárodního zkušebního řádu, zákona na ochranu zvířat nebo dobrých mravů- Podezření z podvodné manipulace s obojkem (např. skryté ostny, gumička atd.)Platí pro celý prostor zkoušek DISKVALIFIKACE a odejmutí VŠECH doposud získaných bodů, neuděluje se žádná známkaBEZ HODNOCENÍ!!
Pes neobstojí v prověrce povahy DISKVALIFIKACE kvůli nedostatkům v povaze a odejmutí VŠECH doposud získaných bodů, neuděluje se žádná známkaBEZ HODNOCENÍ!!
Pes opustí během předvádění psovoda nebo prostor zkoušek a nevrátí se ani na třetí přivolání zpět DISKVALIFIKACE a odejmutí VŠECH doposud získaných bodů, neuděluje se žádná známka BEZ HODNOCENÍ!!

Výkonnostní tituly

Titul „Mezinárodní šampión práce“ (CIT) uděluje na žádost psovoda FCI prostřednictvím příslušné národní organizace.Získání CACITu a Reserve CACITu je možno na soutěžích, které k jejich zadání obdržely oprávnění od FCI a konají se dle nejvyššího stupně dané zkoušky. K CACITové soutěži musí být pozvány všechny národní organizace FCI. Takovou soutěž musí posuzovat nejméně dva rozhodčí, z nich nejméně jeden musí být z jiné než pořadatelské národní organizace. Zadání se provádí na návrh rozhodčích. Pro udělení CACITu nebo Reserve CACITu mohou být navrženi pouze psi, kteří:
 • získali na výstavě nejméně známku „Velmi dobrý“
 • získali při zkoušce nejméně známku „Velmi dobře“. Udělení CACITu není automaticky vázáno na dosažené umístění
 • patří k plemenům 1., 2. a 3. skupiny FCI, u kterých se požaduje zkouška z výkonu (pracovní a stopařští psi)

Podmínky pro udělování titulu „Národní šampión práce“ určují jednotlivé národní organizace.

Výkonnostní průkaz psa

Výkonnostní průkaz psa je povinný pro každého zúčastněného psa. Vydává ho příslušná národní organizace dle vlastních předpisů. Pro jednoho psa smí být vystaven pouze jeden výkonnostní průkaz. Do výkonnostního průkazu psa se zapisuje výsledek každé zkoušky, který podepisuje a kontroluje rozhodčí spolu s vedoucím zkoušek.
Výkonnostní průkaz psa musí obsahovat číslo zápisu v plemenné knize nebo číslo psa v registru, jméno (případně chovatelskou stanici) a plemeno psa, identifikaci psa (tetováni, čip), jméno a adresa majitele psa, body získané v oddíle A, B, C, popř. D a celkový počet bodů, dosaženou známku, hodnocení TSB (na určených akcích), podpis vedoucího zkoušek, jméno rozhodčího a jeho podpis.

Vyhlašování vítězů, udílení cen

Vyhlašování vítězů apořadí se může provádět pro každý druh zkoušek odděleně. Při stejném počtu bodů u zkoušky IPO stupně 1 – 3 rozhoduje výsledek v oddíle C Pokud by i ten byl stejný rozhoduje počet bodů v oddíle B. Při rovnosti bodů ve všech třech oddílech se udělí stejné umístění (nezávisle na stupni zkoušky). Vyhlašování vítězů se zúčastní všichni účastníci akce.

TSB hodnocení

Hodnoceni TSB, které provádí rozhodčí při hodnoceni oddílu C a zapisuje do VK, vyjadřuje povahové vlohy psa s ohledem pro jeho použití v chovu. Hodnocení TSB nemá žádný vliv na výsledek zkoušky, případné na pořadí. Aby mohlo být hodnocení TSB provedeno, musí pes předvést alespoň jeden cvik obrany se zákusem. Hodnoceny následující vlastnosti:
 • vrozené dispozice ( T )
 • sebejistota (S)
 • schopnost zatížitelnosti organizmu a odolnost při zátěži ( B ).
TSB „a" (výrazný) obdrží pes s velkou ochotou k práci, zřetelnými pudovým chováním, cílevědomou snahou k provedeni cviků, sebejistým vystupováním, neomezenou pozornosti a mimořádně vysokou odolností. TSB „vh" (dostačující) obdrží pes, který prokazuje určitá omezení v ochotě k práci, v pudovém chováni, v sebejistotě, v pozornosti a v odolnosti. TSB „ng" (nedostačující) obdrží pes, který vykazuje nedostatky v ochotě k práci, nedostatečné pudové chováni, chybějící sebejistotu a nedostatečnou odolnost.

Prověrka povahy psa

Povaha psa se prověřuje po celou dobu zkoušek (včetně vyhlašování výsledků). Pes, který má nápadné nedostatky v povaze, nemůže vyhovět požadavkům i když předcházející části zkoušky proběhly pozitivně. Pokud pes při zkoušce povahy neobstojí, je to důvod k zápisu do výkonnostního průkazu a je diskvalifikován. Prověrka povahy psa začíná před začátkem každé akce kontrolou jeho identity, psi jsou předvedeni jednotlivé na prověšeném vodítku. Pes nesmí být nijak provokován, aby se zamezilo jeho přirozeným reakcím. Zvláště je třeba zamezit jakýmkoli dráždivým vlivům. Přezkoušení povahy neprobíhá pouze na začátku zkoušky, ale během celého jejího průběhu. Objevili rozhodčí nedostatky v povaze, může psa přezkoušet důkladněji (např. při střelbě). Opakování cviků za tímto účelem je povoleno. Rozhodčí se nesmi psa dotýkat. Hodnocení prověrky povahy psa: žádoucí projev povahy
 • pes je sebejistý
 • pes je klidný, jistý a pozorný
 • pes je živý a pozorný
 • pes je nenucený a poslušný
mezní případy - nutno dále pozorovat
 • pes je neklidný ale není agresivní, během zkoušky je ale snášenlivý
 • lehce předrážděný, během předváděni se ale zklidni
psi, kteří musí být vyloučeni ze zkoušky
 • nejistí a bázliví psi, vyhýbající se lidem
 • nervózni, agresivní nebo psi kousající ze strachu.
U psa, který musí být vyloučen ze zkoušky, se provede zápis: „Diskvalifikace z důvodu povahy". Všechny dosud získané body se odejmou. Body se neudělí ani v případě, že už byly zveřejněny. Pes, který pří výstřelu projeví strach (např. pes vstane, chová se bázlivě a uteče pryč , uteče ke psovodovi a chová se bázlivě, vykazuje panický strach a snaží se opustit prostor nebo se chová zmateně) anebo agresivitu, je okamžité ze zkoušky vyloučen a neudělují se mu žádné body. Při hodnoceni je třeba zohlednit, zda se jedná o výcvikovou chybu, či např. s výstřelem přímo nesouvisející změnu polohy apod. Při pochybnostech má rozhodčí možnost lhostejnost k výstřelu přezkoušet. Je třeba dbát na to, aby nebyli předváděni psi, kteří byli zbaveni sebedůvěry, a i navenek je jasné, že pracuji pod tlakem, a to zejména v oddílu poslušnosti.

Pravidla figurantské práce při zkouškách:

1.Všeobecně

Během zkoušky by rozhodčí měl posoudit stav vycvičennosti a dle možnosti i kvalitu předváděného psa (kupř. vrozené dispozice, odolnost při zátěži, sebejistota a ovladatelnost). Rozhodčí v průběhu zkoušek může objektivně posoudit jen to, co sluchem nebo zrakem zjistí. Tento aspekt, především ale zachování sportovního charakteru zkoušek (tj. dle možnosti stejné podmínky pro všechny účastníky), vyžaduje, aby figurantská práce vytvářela pro rozhodčího široký nesporný obraz. Nesmí být proto ponecháno na libovůli figuranta, jak uzpůsobí svou práci v oddíle C. Navíc musí dodržovat řadu pravidel. Při zkouškách rozhodčí posuzuje v rámci jednotlivých výkonů nejdůležitější kriteria oddílu C. To jsou např. sebejistota, odolnost při zátěži, vrozené chování a ovladatelnost. Z tohoto důvodu je třeba též hodnotit kvalitu zákusu předvedeného psa. Proto také musí pes, u něhož má být hodnocena např. kvalita zákusu, dostat možnost se dobře zakousnout, nebo má-li být hodnocena schopnost zatížení organizmu psa, je nezbytné, aby „zatížení" bylo vyvoláno odpovídajícím nasazením figuranta. Vyvinutí mimořádné snahy o udržení stejně prováděné figurantské práce všem je předpokladem možnosti dobrého posouzení.

2. „Vystavení a vyštěkání“

Figurant stojí v příslušné maketě, s lehce pokrčenou paží v ochranném rukávu tak, aby ho neviděl psovod ani pes. Nehýbá se, a ani nezaujímá pro psa dráždivý postoj. Ochranný rukáv mu slouží k ochraně těla. Při „vystavení a vyštěkání" figurant psa pozoruje, jakékoliv dráždivé, či pomocné pohyby, jsou nepřípustné. Obušek drží bokem, směrem dolů. Držení paže v ochranném rukávu (obr.)

3. „Pokus o útěk figuranta“

Po cviku "vystavení a vyštěkání", na výzvu psovoda vychází figurant normálním krokem z úkrytu a postaví se na místo určené rozhodčím (označená pozice pro útěk). Pozice figuranta musí umožnit psovodovi odložit psa ve vzdálenosti pěti kroků na určeném místě, bočně k figurantovi na straně ochranného rukávu. Pro psovoda musí být zřejmý směr útěku figuranta. Na pokyn rozhodčího se dá figurant okamžitě do rychlého běhu přímým směrem, aniž by utíkal přehnaně rychle či nekontrolovaně. Nepohybuje ani dodatečně rukávem, pes si musí sám najít optimální možnost zákusu. V žádném případě se figurant během útěku neobrací ke psu, smí ho však mít v zorném úhlu. Rukáv neodtahuje. Při zákusu psa běží dál přímým směrem a ochranný rukáv si za pohybu přitáhne těsně k tělu. Vzdálenost útěku je stanovena rozhodčím. Na pokyn rozhodčího se figurant zastaví. Jestliže figurant provede útěk odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální možnosti k posouzení. Jakékoli pomocné pohyby figuranta, jako např. přehnané nabízení ochranného rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo během útěku, povolování rukávu po zákusu, změna rychlosti útěku, ukončení útěku bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

4. „Obrana psa při hlídání“

Při hlídání podnikne figurant na pokyn rozhodčího útok na psa. Při tom použije k výhrůžným pohybům nad ochranným rukávem obušek, aniž by uhodil psa. Ve stejném okamžiku, aniž by došlo k pohybu ochranným rukávem, na něj pes odpovídající silou čelně zaútočí. Ochranný rukáv je přitom držen vpředu těsně u těla. Jakmile se pes zakousne, je za pohybu přemístěn figurantem bočně a v přímém směru pak začíná zátěžová fáze. V počáteční fázi není dovoleno kroužení. Figurant musí všechny psy přesunout do stejného směru. Rozhodčí se z tohoto důvodu postaví tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, zátěž, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné. Rány obuškem jsou směrovány na oblast ramen či kohoutku psa. Síla těchto úderů musí být pro všechny psy stejná. První úder následuje po 4 - 5ti krocích, druhý po dalších 4 - 5ti krocích. Po druhém úderu následují další výhrůžné pohyby obuškem bez úderů. Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoli pomocné pohyby figuranta, jako např. nabízení rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo během útoku, povolování rukávu po zákusu v průběhu testu odolnosti, různá intenzita boje se psem i úderů, samostatné ukončením boje při nedostatku odolnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

5. „Zadní doprovod“ stupeň zkoušky 2 + 3)

Na příkaz psovoda provede figurant normální chůzí na vzdálenost asi 30 kroků zadní doprovod. Průběh doprovodu určuje rozhodčí. V průběhu doprovodu se musí figurant vyvarovat jakýchkoli prudkých pohybů. Obušek i ochranný rukáv musí držet tak, aby nevytvářely pro psa dráždivý podnět. Zejména obušek musí být nesen skrytě. Figurant se pohybuje u všech psů stejným tempem.

6. „Přepad psa při zadním doprovodu“ (stupeň zkoušky 2 + 3)

Na pokyn rozhodčího následuje za pohybu přepad psa figurantem. Je proveden rychlým otočením na levou nebo pravou stranu a útokem proti psu. Figurant provádí výhružné pohyby obuškem drženým nad ochranným rukávem. Psa musí zachytit pružným držením rukávu, aniž by se při tom zastavil. Při zákusu psa musí provést zcela nezbytně obrat tělem, aby zachytil sílu útoku psa. Musí se při tom vyvarovat jakýchkoli nadbytečných pohybů ochranným rukávem. Jakmile se pes zakousne, je figurantem v pohybu přesunut bočně a v přímém směru pak začíná fáze odolnosti psa. Figurant musí všechny psy přesunout do stejného směru. Rozhodčí se z tohoto důvodu postaví tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné. Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoli pomocné pohyby figuranta jako např. přehnané úhybné pohyby rukávem před zákusem nebo nabízení rukávu před zákusem, výhružná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo v průběhu útoku, různá intenzita útoku během zátěžové fáze, samostatné ukončení boje při nedostatečné schopnosti zátěže psa, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

7. „Útok na psa z pohybu“

Na pokyn rozhodčího opustí figurant svůj úkryt a přeběhne předváděcím prostorem až ke středové ose. Zde, aniž by běh přerušil, zaútočí čelně na psovoda a psa křikem a výhružnými pohyby obuškem. Figurant musí psa zachytit pružným držením ochranného rukávu, aniž by se při tom zastavil. Při zákusu psa musí provést zcela nezbytně obrat tělem tak, aby zachytil sílu útoku psa. V žádném případě nesmí psa oběhnout. Jakmile se pes zakousne, je figurantem přesunut bočně a v přímém směru, pak začíná zátěžová fáze. V žádném případě nesmí dojít k přetočení psa. Všechny psy musí figurant přesunout do stejného směru. Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné. Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoli pomocné pohyby figuranta, jako změna tempa útoku, převzetí psa na ochranný rukáv v zastavení, úhybné pohyby před zákusem, oběhnutí psa, nabídnutí rukávu před zákusem, povolování rukávu po zákusu, různá intenzita bojovnosti, ukončení boje při nedostatku bojovnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

8. „Ukončení cviků obrany“

Ukončení všech cviků obrany je nutno provádět tak, aby mohl rozhodčí pozorovat způsob zákusu, pouštění i hlídání (figurant se nesmí stavět zády k rozhodčímu a musí s ním udržovat oční kontakt). Po ukončení cviků obrany musí odpor proti psovi ustat, figurant se přestane pohybovat, aniž by zřetelně uvolnil ochranný rukáv. Ten není nesen směrem vzhůru, ale zůstává držen ve stejné pozici, jako v předchozím cviku. Obušek je držen směrem dolů, bočně podél těla, aby nebyl pro psa viditelný. Za účelem pouštění nesmí být figurantem prováděny žádné pomocné postoje. Po puštění udržuje figurant se psem zrakový kontakt, jakékoli dráždivé či pomocné postoje různých druhů jsou nepřípustné. Pro udržení zrakového kontaktu při hlídání se může za kroužícím psem figurant pomalu, netrhavými pohyby otáčet.

9. “Nejistota a selhání psa“

Na psa, který se při cvicích obrany nezakousne nebo zákus uvolní a pustí, figurant útočí do té doby, dokud rozhodčí cvik neukončí. V této situaci nesmí figurant v žádném případě poskytovat psu pomoc nebo sám cvik ukončit. Psi, kteří nechtějí pouštět, nesmí být k tomuto držením obušku v příslušné pozici nebo jeho pohybováním figurantem nuceni. Psi, kteří při hlídání mají snahu figuranta opustit, nesmí být jím lákáni dráždivými pohyby k setrvání. Při všech cvicích a jejich částech se musí vždy figurant chovat aktivně nebo neutrálně dle požadavků zkušebního řádu. Pokud při hlídání pes do figuranta naráží nebo jej kouše, je nutno se zdržet jakýchkoliv obranných pohybů.

Nahoru